Players list

Avatar Nickname Rank Score Games Total
CaroUchiha 8 Kyu 11 71
DK 8 Kyu 11 244
Gyoukou 9 Kyu 10 37
Roman 9 Kyu 9 42
Neco 9 Kyu 8 34
kuki 9 Kyu 7 59
Sinester 9 Kyu 7 18
Glitch 9 Kyu 7 18
Froschkoenig 10 Kyu 5 10
talio 10 Kyu 5 10
CaptainBlackJack 10 Kyu 4 12
Kanrim 10 Kyu 4 15
RyuRonin_No_Uma 10 Kyu 4 243
Izumi 10 Kyu 4 7
rhage 10 Kyu 4 10
Dave 10 Kyu 3 16
Ri 10 Kyu 3 14
Azrael 10 Kyu 2 15
Shuichi 10 Kyu 2 73
Greedence 10 Kyu 2 9
Elphaba 10 Kyu 1 11
RJ 10 Kyu 1 1
Albertosun 10 Kyu 1 4
Neko 10 Kyu 1 6
Kaiji 10 Kyu 1 13