Players list

Avatar Nickname Rank Score Games Total
Tobias 7 Kyu 18 48
Gyoukou 8 Kyu 14 46
CaroUchiha 8 Kyu 12 80
Roman 9 Kyu 10 50
Gouki 9 Kyu 10 94
Neco 9 Kyu 8 34
Sinester 9 Kyu 7 18
kuki 9 Kyu 7 59
Glitch 9 Kyu 7 18
Froschkoenig 10 Kyu 5 10
talio 10 Kyu 5 10
Izumi 10 Kyu 4 7
rhage 10 Kyu 4 10
RyuRonin_No_Uma 10 Kyu 4 243
CaptainBlackJack 10 Kyu 4 12
Kanrim 10 Kyu 4 15
Dave 10 Kyu 3 16
Ri 10 Kyu 3 14
Foxxy 10 Kyu 3 3
Hideki 10 Kyu 2 5
Azrael 10 Kyu 2 15
Shuichi 10 Kyu 2 73
Natalie 10 Kyu 2 63
Greedence 10 Kyu 2 26
Albertosun 10 Kyu 1 4