Players list

Avatar Nickname Rank Score Games Total
DK 8 Kyu 13 280
Gouki 8 Kyu 11 92
CaroUchiha 8 Kyu 11 77
Roman 9 Kyu 9 44
Neco 9 Kyu 8 34
Glitch 9 Kyu 7 18
kuki 9 Kyu 7 59
Sinester 9 Kyu 7 18
Froschkoenig 10 Kyu 5 10
talio 10 Kyu 5 10
rhage 10 Kyu 4 10
CaptainBlackJack 10 Kyu 4 12
Izumi 10 Kyu 4 7
Kanrim 10 Kyu 4 15
RyuRonin_No_Uma 10 Kyu 4 243
Dave 10 Kyu 3 16
Ri 10 Kyu 3 14
Shuichi 10 Kyu 2 73
Greedence 10 Kyu 2 11
Azrael 10 Kyu 2 15
Hideki 10 Kyu 2 5
sue 10 Kyu 1 18
Capoeira 10 Kyu 1 10
Neko 10 Kyu 1 6
Elphaba 10 Kyu 1 11