Players list

Avatar Nickname Rank Score Games Total
Gouki 8 Kyu 12 89
DK 9 Kyu 9 268
CaroUchiha 9 Kyu 9 74
Roman 9 Kyu 9 44
Neco 9 Kyu 8 34
Glitch 9 Kyu 7 18
Sinester 9 Kyu 7 18
kuki 9 Kyu 7 59
talio 10 Kyu 5 10
Froschkoenig 10 Kyu 5 10
Kanrim 10 Kyu 4 15
rhage 10 Kyu 4 10
RyuRonin_No_Uma 10 Kyu 4 243
Izumi 10 Kyu 4 7
CaptainBlackJack 10 Kyu 4 12
Dave 10 Kyu 3 16
Ri 10 Kyu 3 14
Greedence 10 Kyu 2 9
Azrael 10 Kyu 2 15
Shuichi 10 Kyu 2 73
Elphaba 10 Kyu 1 11
Albertosun 10 Kyu 1 4
sue 10 Kyu 1 7
Natalie 10 Kyu 1 44
Rednael 10 Kyu 1 5